Przewodnik po cytowaniu w stylu APA i Chicago

Spis treści:

1. Czym jest styl APA?
2. Czym jest styl Chicago?
3. Cytowanie i wpis bibliograficzny z książek.

 • styl APA
 • styl Chicago

4. Inne przykłady cytowania i tworzenia bibliografii.

 • styl APA
 • styl Chicago

1. Czym jest styl APA

Styl APA jest to zestaw reguł opracowanych by ułatwić rozumienie piśmiennictwa z nauk społecznych zawartych w podręczniku Publication Manual of the American Psychological Association.

Źródła:

2. Czym jest styl Chicago?

TCMOS – The Chicago Manual of Style, znany inaczej jako: CMOS/CMS.
Jest to styl redagowania tekstu po raz pierwszy użyty w 1890 roku przez studentów Uniwersytetu Chicagowskiego.

Źródła:

3. Cytowanie i wpis bibliograficzny z książek.

Na przykładzie fragmentów książek „Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie ” Anthonego Giddensa, wydanej w Poznaniu w 1998 roku przez Wydawnictwo Zysk i S-ka, oraz ” Socjologia. Analiza społeczeństw ” Piotra Sztompki, wydanej w Krakowie przez Wydawnictwo Znak w Sierpniu 2002 roku.

 • Anthony Giddens – „Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie”
  Socjologia: definicja i kilka uwag wstępnych

Czym właściwie jest socjologia? Zacznę od banału. Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich. Pojęcie społeczeństwa można jednak określić tylko bardzo ogólnie. Do społeczeństw zaliczamy bowiem nie tylko kraje uprzemysłowione, ale również wielkie imperia agrarne (jak Cesarstwo Rzymskie i dawne Chiny) oraz — na drugim końcu skali — małe wspólnoty plemienne, które mogą liczyć bardzo niewielu członków.

 • Piotr Sztompka – „Socjologia. Analiza społeczeństw ”
  Rozdział I
  Socjologia i społeczeństwo
  Wiedza społeczna a socjologia

Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologia” wprowadza w 1838 roku francuski filozof  Auguste Comte, budując zbitkę pojęciową z łacińskiego socius (zbiorowość, społeczeństwo) i greckiego logos (mądrość, wiedza). W połowie wieku pierwsze książki mające w tytule termin „socjologia” pisze brytyjski myśliciel Herbert Spencer. Ale musiał upłynąć cały wiek XIX, zanim socjologia pojawiła się jako uznana dyscyplina akademicka nauczana na uniwersytetach.

 • Przykładowa praca z wykorzystaniem powyższych fragmentów książek.

Socjologia to nauka samych siebie, własnych zachowań, interakcji i przemian w społeczeństwie. Socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Rzeczywiście tak właśnie jest. Pojęcie Socjologii dopiero w 1838 roku wprowadził August Comte. Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich. Jak widzimy, wszystko co nas otacza i wpływa na aktualną sytuację ma pewne podłoże, które jest badane przez ludzi określanych mianem socjologów.

 • Powyższa praca z wykorzystaniem umiejętności cytowania w stylu APA:

Socjologia to nauka samych siebie, własnych zachowań, interakcji i przemian w społeczeństwie. Socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat (Giddens, 1998, s.18) . Rzeczywiście tak właśnie jest. Pojęcie Socjologii dopiero w 1838 roku wprowadził August Comte. Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich (Sztompka, 2002, s.11). Jak widzimy, wszystko co nas otacza i wpływa na aktualną sytuację ma pewne podłoże, które jest badane przez ludzi określanych mianem socjologów.

Tworzenie cytatów w stylu APA:

 • W nawiasie okrągłym wpisywane są nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, numery stron podawane są w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem APA nazwiska, rok oraz numery stron oddzielone są przecinkiem.

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. (Sztompka, 2002, s. 11).

 • W przypadku gdy nazwisko autora lub rok publikacji pojawia się w tekście jako fragment zdania w nawiasach wpisujemy tylko brakujące informacje:

Przykład:
Według Sztompki (2002, s. 11) socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku.

 • Jeżeli publikacja posiada 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone są przecinkiem:

Przykład:
Socjologia jest to nauka zajmująca się badaniem współżycia społecznego, jego materialnych i niematerialnych wytworów, czynników powodujących ich powstawanie (Januszek, Sikora, 2008).

 • Gdy publikacja posiada trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego zastępując pozostałych skrótem „i in.”:

Przykład:
(Szacka, Sztompka, Turner, 2002) Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość.

Kolejne cytowanie:
(Sztompka i in. 2002) Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku.

 • Cytowanie jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: Autorów wymieniamy w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

P. Sztompka (2002, s.11) zarówno jak W. Sztompka (2003, s.24) powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat.

Przykład:
Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość.(Berger, 2010; Sztompka, 2002)

 • Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: Po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie lata ukazania się publikacji.

Przykład:
Uważa, że socjolog jest to osoba, która potrafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście (Giddens, 2005, 2006).

Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery alfabetu.

Przykład:
Ssocjolog jest to osoba, która potrafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście (Giddens, 2007a, 2007b).

 • Gdy autorzy noszą to samo nazwisko: Publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę imienia przed nazwiskiem autora.

Przykład:
P. Sztompka (2002, s.11) zarówno jak W. Sztompka (2003, s.24) powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat.

 • Cytowanie dosłowne:

Gdy przytaczany fragment ma ponad 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem (5 spacji), bez cudzysłowu oraz tekst powinien być poprzedzony i zakończony wolnym wierszem. Gdy przytaczany fragment jest krótszy niż 40 słów, należy umieścić go w linii właściwego tekstu, w cudzysłowu.

Przykład:
Sztompka (2002, s11) twierdzi, „że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku”.

Przykład:
Sztompka (2002, (s.11)) następująco wyjaśnia czym jest socjologia:

Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologiaʺ wprowadza w 1838 roku francuski filozof Auguste Comte, budując zbitkę pojęciową z łacińskiego socius (zbiorowość, społeczeństwo) i greckiego logos (mądrość, wiedza). W połowie wieku pierwsze książki mające w tytule termin „socjologiaʺ pisze brytyjski myśliciel Herbert Spencer. Ale musiał upłynąć cały wiek XIX, zanim socjologia pojawiła się jako uznana dyscyplina akademicka nauczana na uniwersytetach.

Jednak Giddens (1998) postrzega socjologię w inny sposób.

 • Gdy powołanie się na publikację ma pośredni charakter:

Należy podać dane źródła pierwotnego, następnie  wyrażenie „za”, a na końcu dane źródła wtórnego, w którym podane zostało źródło pierwotne.

Przykład:

Sztompka i Turner (2002, za: Szacka, 2005) socjologia analizuje społeczeństwo poprzez…

 • Tworzenie Bibliografii w stylu APA:

1. Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
2. Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu, przed załącznikami.
3. Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora
4. Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.
5. Format bibliografii:
Nazwisko autora, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

 • Przykładowe tworzenie bibliografii do wyżej podanego tekstu w stylu APA.

Bibliografia:

Giddens, A. (1998, s.18). Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie,

Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Sztompka, P. (2002, s.11). Socjologia. Analiza społeczeństw,

Kraków: Znak

Tworzenie cytatów i przypisów w stylu Chicago:

1. Wszystkie cytaty w tekście odsyłają czytelnika do właściwego źródła informacji w przypisach na końcu cytowanego zdania.
2. Przypisy to lista źródeł uporządkowanych i ponumerowanych zgodnie z numerem porządkowym danego cytowanego zdania.
3. Pierwsze cytowane zdanie posiada indeks górny z numerem 1. Drugie cytowane zdanie posiada indeks górny z numerem 2 itd.

Przykład: Tworzenie indeksów i przypisów w programie:

Open Office Writer

Microsoft Word

4. Indeksy górne nie są umieszczane po żadnych znakach interpunkcyjnych z wyjątkiem myślnika.

5. Przypisy są umieszczone na tej samej stronie co zdanie cytowane, poniżej pola tekstu.
6. Przypisy zazwyczaj oddzielone są od tekstu linią.
Przykład:

7. Format przypisu: numer przypisu. Imię i Nazwisko autora, Tytuł źródła, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Data wydania(Miesiąc Rok), numer strony.(bez „s.” lub „str.”)

 • Powyższa praca z wykorzystaniem umiejętności cytowania i przypisywania w stylu Chicago:

Socjologia to nauka samych siebie, własnych zachowań, interakcji i przemian w społeczeństwie. Socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat¹. Rzeczywiście tak właśnie jest. Pojęcie Socjologii dopiero w 1838 roku wprowadził August Comte. Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich². Jak widzimy, wszystko co nas otacza i wpływa na aktualną sytuację ma pewne podłoże, które jest badaniem ludzi określanych mianem Socjolodzy.

————–
¹ Anthony Giddens, Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 18.
² Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństw, Kraków, Znak, Sierpień 2002, 11.

 • Tworzenie Bibliografii w stylu Chicago:

1. Tytuł „Bibliografia” jest wyśrodkowany.
2. Wpisy są ułożone w porządku alfabetycznym.
3. Kolejne wpisy mają odstęp dwóch wersów między sobą.
4. Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
5. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.
6. Format bibliografii:
Nazwisko autora książki, Pierwsze imię, Drugie imię, Tytuł książki,

Wydawnictwo, Data wydania

 • Przykładowe tworzenie bibliografii do wyżej podanego tekstu w stylu Chicago.

Bibliografia: (wyśrodkowana)

Giddens, Anthony,Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie,

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

Sztompka, Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństw, Znak, Kraków, 2002

4. Inne przykłady tworzenia bibliografii.

Styl APA:

Artykuł w czasopiśmie drukowanym

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom (nr),strony.

Bartkowski, J. (2010). Zachowania wyborcze Pomorzan. Studia Socjologiczne,

3 (198), 30-37.

Rozdział lub fragment książki
Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony).

Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Sztompka, P. (2002). Socjologia i społeczeństwo. W: P. Sztompka (red.),

Niestabilność wzrostu gospodarczego (ss. 10-45). Kraków: Znak.

Artykuł w wersji elektronicznej

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony.

Pozyskano z: xxx.

Słowińska, K. (2010). Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych.

Przegląd Socjologii Jakościowej, 6(3), 1-135. Pobrano z: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf, Dnia (2010, 12, 07).

Styl  Chicago:

Książka:

Jeżeli publikacja posiada 2 autorów:

Nazwisko, Imię i Imię Nazwisko. Tytuł książki. Wydawnictwo: Miejsce wydania,

Rok.

Przykład:
Januszek, Henryk i Jan Sikora. Podstawy Socjologii. Wydawnictwo Akademii

Ekonomicznej: Poznań, 2008.

Artykuł w czasopiśmie drukowanym:

Nazwisko, Imię. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma nr czasopisma (rok): strony.

Przykład:
Bartkowski, Jerzy. „Zachowania wyborcze Pomorzan”. Studia Socjologiczne,

3(198), 30-37.

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Nazwisko, Imię. „Tytuł artykułu”. Tytuł czasopisma nr czasopisma (rok):

strony. Dodano Data dodania artykułu(miesiąc dzień, rok). Adres strony.

Przykład:
Słowińska, Karolina. „Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych”.

Przegląd Socjologii Jakościowej 3(2010): 1-135.
Dodano Listopad 30, 2010 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf.

Strona WWW:

Nazwa strony. „Tytuł zagadnienia.” Data ostatniej modyfikacji Miesiąc Dzień, Rok.

Adres strony.

Przykład:
Wikipedia. „apa style.” Data ostatniej modyfikacji Październik 21, 2010.

http://pl.wikipedia.org/wiki/APA_style.

 • Autorzy przewodnika: Marcin Soroka i Paweł Rygiel (w ramach kursu Techniki Pracy Umysłowej, socjologia, lic. I, Uniwersytet Opolski, 2010-2011; prowadzący: Michał Wanke).
 • pobierz w PDF
Napisano w główny nurt, zadania Tagi: , , , , , ,
0 comments on “Przewodnik po cytowaniu w stylu APA i Chicago
7 Pingi/Trackbacki dla "Przewodnik po cytowaniu w stylu APA i Chicago"
 1. […] Zapoznajemy się uważnie z przewodnikiem po stylach bibliograficznych APA i Chicago. […]

 2. Po planach napisał(a):

  […] bibliografia w stylu APA lub Chicago […]

 3. […] a może jest wymowny dla waszej książki. Proszę go zacytować z poprawnym odniesieniem w stylu APA i dodać od siebie zdanie – dwa […]

 4. Zamieszczanie recenzji napisał(a):

  […] Jeśli cytujecie, użyjcie stylu APA. Informację bibliograficzną, którą powinien zakończyć się wpis recenzyjny, również należy zamieścić w stylu APA. […]

 5. […] Cytowanie w stylu APA i Chicago […]

 6. […] Cytowanie w stylu APA i Chicago […]

Dodaj komentarz