Sporządzanie raportu z badań

Powoli zbliżamy się do końca realizacji waszych projektów. Ostatnim etapem będzie pisanie raportu, ale już teraz warto zbierać i porządkować niezbędne do jego przygotowania materiały. Proszę zapoznać się z wytycznymi raportu końcowego, ale traktować je nie jak strukturę pracy, ale raczej wykaz elementów, które powinny się w niej znaleźć. Jak wskazuje Kathy Charmaz proces pisania w ramach teorii ugruntowanej ma charakter emergentny, w którym na pierwszym miejscu stawiamy idee i ramy analityczne a nadając pracy styl i formę trzeba uważać by nie zagubić własnej inwencji, kreatywności i co najistotniejsze własnej teorii lokalnej (2009). Na końcu swoich poszukiwań badacz powinien stać się również artystą (Denzin, Lincoln 2009).

Każda grupa musi przygotować raport w formie pisemnej i elektronicznej i złożyć go do 21 stycznia 2011 roku (elektroniczną wersję pracy należy przesłać w tym samym dniu na adres e-mail podany w syllabusie). Ocenie podlega część formalna oraz merytoryczna pracy. Raporty nie spełniające kryteriów formalnych nie będą oceniane.

Dodatkowo należy przygotować prezentację multimedialną dotyczącą projektu.

Prezentacja i obrona projektu odbędzie się 27 stycznia 2011. Każda z grup ma 20 minut na prezentację, po której prowadzący zajęcia oraz słuchacze zadawać będą pytania prelegentom.

Obrony będą miały charakter publiczny. Godzina i miejsce obrony zostaną podane niebawem.

Elementy raportu:

  • imię i nazwisko autorów projektu, rok i kierunek studiów, nr grupy, nazwa kursu, data
  • tytuł projektu
  • abstrakt ( 500-1000 znaków) + słowa kluczowe, więcej o tym jak pisać abstrakt można przeczytać tutaj
  • wstęp
    • o czym jest praca?
    • czego dotyczy projekt badawczy?
    • jaki jest jego cel?
    • jakie pytania i problemy zostały sformułowane?
    • dlaczego wybrano ten temat?
    • jakie podejście badawcze zastosowano?
  • część metodologiczna
    • co jest przedmiotem badania?
    • jakie hipotezy stawiano?
    • jaką strategię badawczą wykorzystano?
    • jak zostały dobrane przypadki do badania?
    • jakiego rodzaju dane poddano analizie?
    • jakie metody i techniki zbierania oraz analizy danych zostały użyte?
    • jak radzono sobie z ewentualnymi problemami etycznymi prowadzenia badań?
    • czego nie udało się dokonać?
    • jakie problemy pojawiły się w trakcie realizacji projektu?
    • jakie zalety i wady ma zastosowana strategia badawcza?
    • czy w trakcie realizacji projektu dokonywano modyfikacji założeń, pytań, hipotez, problemów, metod?
      • każda decyzja musi być uzasadniona, warto omówić też ewentualne ograniczenia
  • część analityczna
    • wyniki badania
    • teoria lokalna
    • ramy teoretyczne
    • przegląd literatury
  • zakończenie
    • podsumowanie projektu
    • implikacje praktyczne
    • możliwości kontynuowania projektu (kierunki dalszych badań, wskazówki)
    • ograniczenia zrealizowanego projektu
    • relacje i zależności pomiędzy badaczami a przedmiotem badania (ewentualna zmiana poglądów, opinii, postrzegania analizowanego zjawiska; badacz jako kontekst powstawania projektu – korzystamy z dzienników)
  • przypisy
  • spis tabel, schematów, rysunków, fotografii
  • bibliografia
  • aneks (narzędzia badawcze, listy kodów)

Formatowanie:

  • Czcionka: Georgia, 12
  • Interlinia: 1
  • Marginesy (prawy, lewy, dolny, górny): 2,5 cm
  • Justowanie do lewej
  • Objętość: 8-12 stron + bibliografia

Styl przypisów i bibliografii: APA

Prezentacja multimedialna:

  • do 8 slajdów
  • hasła, nie całe akapity tekstu
  • dopuszczalne dłuższe formy tekstu tylko jeśli cytujemy bądź parafrazujemy materiał

UWAGA. Proszę zapoznać się z polityką antyplagiatową obowiązującą w naszym instytucie.

Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi:

Dodaj komentarz