Analiza przypadku na koniec semestru

Kilka informacji dla studentów studiów niestacjonarnych.

 1. Oprócz wersji pisemnej pracy należy przygotować prezentację multimedialną.
 2. Przed oddaniem pracy temat musi zatwierdzić prowadząca zajęcia (w oparciu o pisemne uzasadnienie wyboru przypadku do analizy).
 3. Praca końcowa musi zawierać:
 • imię i nazwisko autorów pracy, rok i kierunek studiów, nr grupy, nazwa kursu, data
 • tytuł pracy
 • abstrakt ( 500-1000 znaków) + słowa kluczowe, więcej o tym jak pisać abstrakt można przeczytać tutaj

wstęp

 • temat pracy
 • cele pracy
 • teza (która zostanie rozwinięta w pracy)
 • uzasadnienie wyboru przypadku

opis metodologiczny

 • sposób prowadzenia analizy
 • rodzaje wykorzystanych danych (w tym sposób doboru materiałów do analizy, problemy z dotarciem, pozyskaniem danych)
 • stawiane pytania
 • czego nie udało się zrobić?
 • jakie problemy pojawiły się w trakcie analizy?
 • jak radzono sobie z ewentualnymi problemami etycznymi?

ramy teoretyczne

wyniki analizy

 • rekonstrukcja reguł i technik socjotechnicznych wraz z odniesieniami empirycznymi
 • wnioski
 • ocena skuteczności zastosowanych przez kandydata metod i technik socjotechnicznych
 • rekomendacje

zakończenie

 • podsumowanie analizy
 • ograniczenia przeprowadzonej analizy
 • możliwości kontynuowania pracy
 • implikacje praktyczne analizy

przypisy i bibliografia: APA

spis tabel, rysunków, fotografii, wykresów

formatowanie:

 • Czcionka: Georgia, 12
 • Interlinia: 1
 • Marginesy (prawy, lewy, dolny, górny): 2,5 cm
 • Justowanie do lewej
 • Objętość: 5-10 stron + bibliografia

prezentacja multimedialna:

 • do 8 slajdów
 • hasła, nie akapity
 • dopuszczalne dłuższe formy tekstu tylko jeśli cytujemy bądź parafrazujemy materiał
 • każda grupa ma 12 minut na prezentację

Na ocenę z pracy końcowej składa się: ocena merytoryczna i formalna pracy oraz ocena z prezentacji wyników analizy.

Napisano w ogłoszenia do kursów Tagi:

Dodaj komentarz