Rzecznik Praw Obywatelskich i MNiSW jednym głosem przeciw dyskryminacji

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rzecznik Praw Obywatelskich i MNiSW jednym głosem przeciw dyskryminacji

W roku 2018 na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzono badanie, którego wyniki wskazują, iż problem molestowania i molestowania seksualnego może dotyczyć na dużą skalę środowiska akademickiego. Odwołując się do wniosków płynących z raportu Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się m.in. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o podjęcie kroków zapobiegających i zwalczających molestowanie i molestowanie seksualne.

W odpowiedzi na apel rzecznika MNiSW wystosowało list do rektorów polskich uczelni, w którym zwraca się uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze podkreśla się niepokojącą skalę zjawiska, o której świadczy fakt, iż „molestowania seksualnego doświadczyły średnio cztery na dziesięć badanych osób (w przeważającej większości były to kobiety), a spośród ankietowanych molestowania doświadczyła prawie połowa studentek i jedna trzecia studentów. Co druga studentka wskazywała płeć jako przesłankę nękania, natomiast wśród mężczyzn najczęściej wymienianą przesłanką była orientacja seksualna”.

Jednocześnie MNiSW odnotowuje, iż wśród ponad 90 uczelni tylko w 14 z nich działają organy skupione na przeciwdziałaniu tym negatywnym zjawiskom. Zaleca się w tej sytuacji, aby w każdej uczelni działały „wyspecjalizowane komórki/stanowiska zajmujące się przeciwdziałaniem zjawiskom molestowania i molestowania seksualnego”, przy czym „kluczowe jest, aby nie tylko pracować nad ograniczeniem liczby incydentów, ale także by wykreować kulturę organizacyjną, która zaoferuje pokrzywdzonej osobie niezbędne wsparcie. Równie ważne jest też stworzenie w uczelniach procedury antydyskryminacyjnej, która byłaby stosowana we wszystkich przypadkach nadużyć, w tym w przypadkach molestowania i molestowania seksualnego”.

W kontekście zaleceń RPO i MNiSW warto podkreślić, że Uniwersytet Opolski aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania powyższym negatywnym zjawiskom. Powołanie pełnomocniczki ds. równego traktowania i przeprowadzane w ramach pełnionej przez nią funkcji akcje (m.in. ostatnia kampania przeciw przemocy ze względu na płeć) wpisują się w zalecenia wymienionych powyżej państwowych instytucji. 

Zapraszamy na stronę rownosc.uni.opole.pl/aktualnosci po szczegółowe informacje. 

.